TouchPlay…

TouchPlay… tworzą eksperci

komu­ni­ka­cji, IT, kre­acji, nowych mediów, foto­gra­fii i filmu,
uta­len­to­wani pro­gra­mi­ści, archi­tekci, infor­ma­tycy, graficy…

Dowiedz się więcej…

TouchPlay… T-Blat

mul­ti­me­dialny stół wielodotykowy

Sprawdź naszą ofertę…

Konsolidując nasze siły

zysku­jemy nie­ogra­ni­czone moż­li­wo­ści tworzenia

Sprawdź naszą ofertę…